Contact Integra Team

Value entered for e-mail is invalid Passwords don't match Please fill up missing fields below
Enter the text drawn on the image. Click here if you can't see the text well.

Beit Hapa'amon, Hall 230, (POB 37), Hata'as St. 20, Kfar Saba,
Israel 44425

Phone: +972 (3) 509-41-06
Fax: +972 (3) 527-31-76
E-Mail: info@integra-team.org
 

מטה ניהול החירום

המבנה הארגוני הקיים בשגרה מכוון מטיבו למשימות השגרה של הארגון. במצבי קיצון ארגונים רבים עוברים למצב של ריבוי משימות ואתגרים. המבנה הקיים בשגרה אינו יכול לתת מענה הולם לניהול המעבר משגרה לחירום ולהתמודדות עם העלייה החדה בעומסים ובדרישות השונות בחירום.

בחירום חלק מהארגון ולעיתים הארגון כולו נדרש לעבור שינוי ייעוד בחירום. כלומר, לתת מענה לטווח שונה לחלוטין של שירותים לאוכלוסייה בתחומו וללקוחותיו.

חברת אינטגרה מתמחה באפיון, הקמה והכשרה מקצועית של צוותי מטה ניהול חירום בארגונים שונים ובהם: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים עסקיים ומוסדות ציבור

 

שירותי היערכות לחירום:

אפיון ובניית השדרה הניהולית - הגדרת בעלי תפקידים, עיסוקים ותחומי אחריות
זיהוי ממשקים קריטיים – אבחון ממשקים ונקודות עבודה, הכנת תוכניות הערכות
הקמת שולחן מרכזי / מכלולים – ציוות בעלי תפקידים, הגדרת תחומי אחריות, מטרות ומשימות
כלים, עזרים ואמצעים – לניהול מטה החירום / מכלולים
תרגול ואימון מטה החירום - מעברי שגרה-חירום, תרחישי חירום, שגרת חירום / עומסי משימות
הכנת תיקי חירום – עקרונות, נהלים וסדרי פעולות לעבודת המטה הניהולי החירום


 
 
 
Powered by Adrecom portal solution