Contact Integra Team

Value entered for e-mail is invalid Passwords don't match Please fill up missing fields below
Enter the text drawn on the image. Click here if you can't see the text well.

Beit Hapa'amon, Hall 230, (POB 37), Hata'as St. 20, Kfar Saba,
Israel 44425

Phone: +972 (3) 509-41-06
Fax: +972 (3) 527-31-76
E-Mail: info@integra-team.org
 

מתקנים חיוניים

המתקנים והמפעלים החיוניים מהווים ליבה קריטית בתפקודו של המשק ובאספקה שוטפת של השירותים והמוצרים הקיומיים הדרושים להמשך קיום שגרת חיים ציבורית ואת תפקודם התקין של כלל התשתיות החיוניות והמערכות הביטחוניות המבטיחות את שלומם של אזרחי המדינה.

במצבי חירום, מתגבר הצורך לספק מענה קיומי לאוכלוסייה האזרחית ובמקביל להבטיח את אספקתם של שירותים חיוניים והמשך תפקודו של המשק במדינה בהתאם לעקרון המוביל של הרציפות התפקודית.

השירותים החיוניים לשמירת הרציפות התפקודית כוללים: אספקת מזון, מים ותרופות, אספקת חשמל, שרותי בריאות ותברואה, שרותי תקשורת, אספקת חומרי גלם הנחוצים לתעשייה, המשך תפקוד מערכי הייצור והיצוא (החיוניים לשמירה על כלכלה יציבה), שרותי הרשויות המקומיות וטיפול באוכלוסייה בתחומן ועוד.

מצבי חירום ותרחישי קיצון מייצרים אתגרים מרובים ומורכבים למפעלים חיוניים.
האתגרים העיקריים בפניהם ניצב כל מפעל חיוני: שמירה והגנה על תפקודי הליבה, בטחון ומענה קיומי לצוות העובדים, המשכיות באספקת מוצרים ושירותים, גמישות תפקודית בשינוי ייעוד.

היערכות המתקנים (והמפעלים) נדרשת כמענה למגוון רחב של תרחישי קיצון, ובהם: רעידות אדמה, מלחמה, אירוע חומ"ס, כשל טכנולוגי, פיגועי טרור ואחרים.

 

שירות מותאם לקוח:

מועצות מקומיות תעשייתיות
מנהלת אזורי תעשייה
מפעלים וחברות גדולות
חברות תקשורת
תאגידי המים
חברות דלק / תחנות דלק
מוסדות דיור מוגן ובתי אבות
יצרניות ורשתות מזון / תוצרת חקלאית
מערכי תחבורה והיסעים
מפעלים חיוניים נוספים – עפ"י הגדרת משרד התמ"ת

 

שירותי היערכות לחירום:

ייעוץ מומחים – ליווי מקצועי בהיערכות לחירום / פרויקטים מיוחדים
סיקור ואבחון רציפות תפקודית - זיהוי איומים, פערים, כשלים ותפקודי ליבה
הכנת תוכנית הערכות לחירום – אפיון, הגדרת יעדים ומשימות, הקמת מטה חירום
הקמת צוותים – הקמת והכשרת צוותי תגובה לחירום 
אימון והדרכת עובדים / נאמני בטחון – השתלמויות ותוכניות העשרה בנושאי מצבי חירום
סימולציות מצבי קצה - בוחני תפקוד בעומסים גבוהים / עליה חדה בדרישות / ריבוי אתגרים
תרגילי שטח – בהתאמה לצרכים ומטרות הלקוח
הפעלת חדר מצב  מקומי – עקרונות, הקמה וניהול 

 

 
 
 
Powered by Adrecom portal solution