Contact Integra Team

Value entered for e-mail is invalid Passwords don't match Please fill up missing fields below
Enter the text drawn on the image. Click here if you can't see the text well.

Beit Hapa'amon, Hall 230, (POB 37), Hata'as St. 20, Kfar Saba,
Israel 44425

Phone: +972 (3) 509-41-06
Fax: +972 (3) 527-31-76
E-Mail: info@integra-team.org
 

רציפות תפקודית

מצבי קיצון ואסון כדוגמת רעידת אדמה מהווים פוטנציאל לנזק משמעותי, שבעקבותיהם עלולה להתרחש קריסת מערכות ופגיעה בתשתיות חיוניות.

האתגרים וההשלכות הנובעות ממצבים אלו, מתבטאים בין השאר ב עליה חדה בדרישות, המייצרים עומסי מערכת גבוהים (surge capacity) וכתוצאה מכך מסכנים את שרידותם העסקית של ארגונים ופוגעים ברציפות השירותים לאוכלוסיית לקוחותיהם.

המשכיות עסקית של ארגון מתבטאת ביכולתם של מנהלים ובעלי תפקידים  לבצע מעברים יעילים משגרה לחירום ולתפקד בעת שגרת חירום, תוך שמירה על הליבה העסקית (תפקודים חיוניים) של הארגון.

 

שירותי היערכות לחירום:

ייעוץ וליווי מקצועי לבחינת מצב ההיערכות והמוכנות הארגונית אל מול תרחישים / מצבי קיצון
סיקור ואבחון - זיהוי התפקודים החיוניים בארגון והגדרת עקרונות פעולה
תוכניות הכשרה ייעודיות לבעלי תפקידים וצוותים מקצועיים
הגדרת שעון פעילות ומערכי כוננים – לתפקוד בעת שגרת חירום
שיפור הידע והמקצועיות – הכשרת מנהלים ובעלי תפקידים בתחום הרציפות התפקודית
סימולציות מצבי קצה - בוחני תפקוד בעומסים גבוהים / עליה חדה בדרישות / ריבוי אתגרים
בחינת אמצעים טכנולוגיים – כמענה להבטחת הרציפות התפקודית


 
 
 
Powered by Adrecom portal solution