Contact Integra Team

Value entered for e-mail is invalid Passwords don't match Please fill up missing fields below
Enter the text drawn on the image. Click here if you can't see the text well.

Beit Hapa'amon, Hall 230, (POB 37), Hata'as St. 20, Kfar Saba,
Israel 44425

Phone: +972 (3) 509-41-06
Fax: +972 (3) 527-31-76
E-Mail: info@integra-team.org
 

רשויות מקומיות

הרשות המקומית היא הגוף השלטוני שבעת רגיעה מקיים קשר ישיר וקבוע עם האוכלוסייה בתחומה ואחראית לספק מגוון שירותים לתושביה.

בעת חרום –  נוצרת תלות משמעותית של התושבים במרחב הרשות, בקבלת מענה לצרכים הבסיסיים. כתוצאה מכך, נדרשת הרשות להתמודד עם ריבוי אתגרים ולהרחיב את השירותים הניתנים לתחומים נוספים המשתנים תדיר והמייצרים עליה חדה בדרישותועבודה בעומסי מערכת גבוהים.

הרשות המקומית היא גורם מרכזי ביצירת מענה ותגובה הולמת בחירום ואסון.

תחום אחריותה של הרשות המקומית מוגדר ע"י הנחיות משרדי הממשלה וגופי החירום הממלכתיים. הערכות ומוכנות נכונות חייבות לבוא לידי ביטוי במבנה המטה הניהולי בחירום לצד המבנה הארגוני הקיים בשגרה ולכסות את כלל תחומי האחריות והשירות הנדרשים בזמני משבר.

 

שירותי היערכות לחירום:

תיקי חירום ותיקי סיוע לרשות 
הכשרת מנהלים ובעלי תפקידים לניהול החירום
מתודות ניהול שולחן עגול ועבודת מטה הרשות
אימוני מכלולים (אגפים / מחלקות בחירום)
כלים ליצירת תמונת מצב
מתודיקות הערכת מצב
הקמת צוותים ייעודיים
שילוב מערכי מתנדבים


תיקי חירום לרשויות מקומיות 

 1. תיק חירום רשותי (כולל) – תיק חירום מלא הכולל את כל מחלקות ומכלולי החירום ברשות
 2. עבודת מטה החירום הרשותי
 3. תיק חירום למחלקת בטחון ומרכז ההפעלה
 4. תיק חירום מכלולי – מותאם לאגפי / מחלקות הרשות
 5. תיקי סיוע לרשות מקומית:
  1. תיק רע"ד – מוכנות הרשות לרעידת אדמה
  2. תיק 24 – ניהול קליטת אוכלוסייה מפונה
  3. תיק אס"ל – ניהול אזורי סיוע לאוכלוסיה
  4. תיק ניהול משבר מים
  5. תיק חפ"ק – נוהל הפעלת צוות חוליית פיקוד קדמית


 
 
 
Powered by Adrecom portal solution